Životopis Zdeňka Johana

RNDR. Zdeněk Johan, DrSc. je výjimečnou osobností v oblasti vědy a výzkumu, zejména  ve vědách o Zemi,v nichž se zasloužil o pokrok v poznání minerálů, podmínek jejich vzniku v souvislostis velkými geologickými systémy. V řadě případů změnil zcela zásadně obecné znalosti o geologických procesech a o vzniku některých hornin a rud.

 

Dokládá to jeho mimořádně bohatá publikační činnost (přes 200 publikací v periodikách a několik odborných monografií). V mineralogických disciplinách nález a popis 33 nových minerálů, kterými obohatil mineralogický systém, jej řadí na první místo na světě mezi badateli – objeviteli nových nerostů.

 

Zdeněk Johan se narodil 18. listopadu 1935 v Lomnici nad Popelkou,vystudoval gymnázium v Semilech a posléze v roce 1958 dokončil studium na Přírodovědecké fakultě UK. Pracoval jako asistent na téže fakultě a pro nekonformní postoj k tehdejšímu režimu musel opustit fakultu a přešel do Ústavu pro výzkum rud a později do Geologického ústavu ČSAV. V roce 1963 pracoval jako expert v Tunisku a po okupaci Československa v roce 1968 dostal nabídku na jednoroční stáž ve francouzském BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) v Orléans, ve francouzské geologické službě, jedné z nejvýznamnějších na světě. Do Československa se už nevrátil, byl odsouzen na rok vezeni za opuštění republiky, do níž se vrátil až po revoluci v roce 1989.

 

V BRGM se z vedoucího mineralogického oddělení vypracoval až na vědeckého ředitele této instituce a rovněž byl jmenován ředitelem CNRS (Centre de recherches sur la synthèse et la chimie des minéraux, Orléans) ekvivalentu naší ČAV. To, že nebyl rodilým Francouzem a zastával tak vysoké funkce, svědčí o jeho mimořádných schopnostech. Ty pak byly oceněny tím, že byl zvolen členem korespondentem Francouzské akademie věd a v mezinárodním měřítku byl zahraničním členem Ruské akademie věd, členem korespondentem Rakouské akademie věd, členem (Fellow) Mineralogical Society ofAmerica, čestným členem Učené společnosti České republiky, členem Evropské akademie věd a umění a také se stal nositelem řady cizích medailí a vyznamenání, z nichž rytíř francouzského řádu Za zásluhy a důstojník řádu “Palmes Académiques” (řádu Akademických palem) patří k nejvýznamnějším.

Kanadská Carleton University mu udělila doktorát honoris causa. Z. Johan zastával řadu funkcí ve francouzských a mezinárodních institucích, z nichž za všechny lze jmenovat alespoň funkce prezidenta Francouzské společnosti pro mineralogii a krystalografii, viceprezidenta International Mineralogical Association (IMA) nebo pokladníka International Union of Geological Sciences, instituce, která koordinuje celosvětový geologický výzkum. Byl rovněž zvolen členem Francouzského národního komitétu při UNESCO.

 

Rozsáhlá je jeho pedagogická činnost, během své vědecké kariéry přednášel, mimo Francii a Českou republiku, na univerzitách, kongresech a konferencích ve třech desítkách zemí a vychoval desítky studentů, kteří dosáhli doktorských titulů.

 

Po odchodu do důchodu byl zvolen starostou obce Isdes u Orléans. Tuto funkci vykonával 7 let. Bylo mu uděleno čestné občanství měst Lužice u Hodonína, Lomnice nad Popelkou a Semily.

Je nadále činný ve vědě i pedagogické činnosti. Je externím pedagogem Ústavu mineralogie, geochemie a nerostných zdrojů Univerzity Karlovy.

 

Během své emigrace se staral o zaměstnání geologů emigrantů, navzdory rigidní politické normalizaci v ČSR stál za výměnou vědeckých pracovníků, za spoluprací s vědeckými pracovišti v ČSR a po revoluci pak za umožněním mnohých stáží českých geologů v BRGM. Podporoval celou českou geologickou obec a zasloužil se po revoluci o zlepšení přístrojového vybavení Přírodovědecké fakulty UK darem elektronového mikroanalyzátoru mnohamilionové hodnoty.

Přes francouzské občanství (nyní dvojí) zůstal Čechem v tom nejlepším slova smyslu, ctil odkaz T. G.Masaryka a zasloužil se o propagaci své rodné země.

Dr. Johan je ženatý (RNDr. Věra Johanová, roz. Tondrová) a syn Zdeněk Johan získal po francouzských studiích doktorát na prestižní americké Standford University v Kalifornii. Dr. Johan je citován v Českém biografickém slovníku XX. století (Praha 1999) a ČT s ním natočila pořad GEN. Patří nepochybně k nejvýznačnějším českým vědcům 20. a 21. století.

 

Tento text byl použit jako text navrhu na propůjčeni státniho vyznamenáni, který byl navržen k jeho 80-tým narozeninam. Tento návrh byl uveřejněn ve

Zpravodaji České geologické společnosti (leden 2016)-22.